T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ  GÖREV TANIMI FORMU

 

Birim Adı: Fen Bilimleri Enstitüsü 

Bağlı Olduğu Üst Birim: Rektör

Kendisine Bağlı Birim:

 • Enstitü Müdür
 • Enstitü Kurulu 
 • Enstitü Yönetim Kurulu
 • Müdür Yardımcısı
 • Anabilim Dalı Başkanlığı
 • Enstitü Sekreterliği

Fen Bilimleri Enstitüsü'nün Görevleri

 • Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünün görevleri teşkilat yapısını oluşturan birimlere ait görevlerin toplamından oluşur.
 • Fen ve mühendislik bilimleri alanında lisansüstü eğitim-öğretim yapmak,
 • Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek lisansüstü çalışma ve projelere yön vermek,
 • Bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmak; öğrencilerini güncel konularda ileri araştırmalara yöneltmek ve öğretim elemanı yetiştirmek amacıyla, birimlerin çalışmalarının planlanmasını, kendi aralarında ve diğer birimlerle olan ilişkilerinde koordinasyonun sağlanmasını ve görevlerin yürütülmesini takip ve kontrolle görevlidir.

Enstitü Müdürü'nün Görevleri

 • Enstitü kuruluna ve enstitü yönetim kuruluna başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,
 • Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde enstitünün genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek,
 • Enstitünün ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek, enstitü bütçesi ile ilgili öneriyi enstitü yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,
 • Enstitünün birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim yapmak,
 • Rektörlük tarafından verilen idari görevleri yürütmek,
 • Kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır

Enstitü Kurulu'nun Görevleri

 • Her yarıyıl başında ve sonunda ve Müdürün gerekli gördüğü hallerde toplanmak,
 • Enstitünün, eğitim – öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetler ile ilgili esasları, plan, program ve eğitim - öğretim takvimini kararlaştırmak,
 • Enstitü yönetim kuruluna üye seçmek,
 • Kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.

Enstitü Yönetim Kurulu'nun Görevleri

 • Müdürün çağrısı üzerine toplanmak
 • Enstitü kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında Müdüre yardım etmek,
 • Enstitünün eğitim – öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak,
 • Enstitünün program ve bütçe tasarısını hazırlamak,
 • Müdürün enstitü yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak,
 • Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim - öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,
 • Kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.

Müdür Yardımcısı'nın Görevleri

 • Müdüre, görevi başında olmadığı zamanlarda vekalet etmek,
 • İlgili kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.

Anabilim Dalı Başkanlığı'nın Görevleri

 • Anabilim dalı kuruluna başkanlık etmek,
 • Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.

Araştırma Görevlisi'nin Görevleri

 • Derslerle ilgili uygulama, laboratuar vb. çalışmalarda; ödev, proje vb. değerlendirmelerde;  sınav gözcülüğünde; araştırma ve deneylerde; öğrenci danışmanlığı ve kayıt işlerinde öğretim üyelerine yardımcı olmak,
 • Yetkili organlarca verilecek diğer görevleri yerine getirmektir.

Enstitü Sekreteri'nin Görevleri

 • Enstitünün üniversite içi ve dışı tüm idari işlerini yürütmek,
 • Enstitü idari teşkilatında bulunan birimlerdeki işlerin planlanması, koordinasyonu, uygulanması ve denetlenmesi faaliyetlerini yürütmek,
 • Enstitü toplantılarında idari konularda alınan kararların uygulanmasını sağlamak,
 • Enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulunun raportörlüğünü yapmak,
 • Enstitüdeki idari personelin kişisel dosyalarını tutmak, takip etmek ve istenildiğinde üst makamlara gerekli bilgileri sağlamak,
 • Enstitüye ait tüm iç ve dış yazışmaları yapmak, takip etmek ve kaydını tutmak,
 • Üst makamlarca istenildiğinde, öğrencilere ilişkin bilgileri danışmanlardan alarak ilgili makama sunmak,
 • Öğrencilerin sağlık merkezine sevk işlemlerini yapmak ve gelen sağlık raporlarının ilgili öğretim elemanına ulaştırılmasını sağlamak,
 • Öğretim elemanlarına ders içi ve ders dışı sorunların çözümünde yardımcı olmak, derslerin etkin biçimde yürütülmesi için gerekli yardım ve desteği sağlamak,
 • Öğretim elemanlarının gereksinimi olan ders araçlarını sağlamak, bakım ve onarımını yaptırmak,
 • Enstitüdeki öğretim elemanlarının yolluklarına ilişkin iş ve işlemleri yapmak, ödemeye hazır hale getirmek
 • Yarı zamanlı öğretim elemanlarının ücret tahakkuk bildirimlerini hazırlamak,
 • Sınav evrakını öğretim elemanlarından tutanakla teslim alıp, arşivlemek.
 • Birimin temel fonksiyonu olan hizmetlerin ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve kararlara uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Enstitü birimlerinin ihtiyacı olan her türlü araç-gereç ve malzemelerin satın alma işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Enstitü demirbaş sayım, temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım, bahçe ve çevre bakım işlerinin yürütülmesini sağlamak
 • Eğitim-Öğretim yılı içinde ders veren öğretim elemanlarının ek ders ücretlerinin ve personelin fazla mesai ücretlerinin tahakkukunu yapmak
 • Enstitünün elektrik, su, telefon, yakıt giderleri vb. ihtiyaçların temini sonunda faturaları ödemeye hazır hale getirmek,
 • Enstitüde düzenlenen konferans, seminer, tören, toplantı ve sosyal etkinliklerde gerekli koordinasyonu sağlamak,
 • Enstitüde, araç-gereç, malzeme ve demirbaşlarla ilgili iş ve işlemlerin, Taşınır Mal Yönetmeliğine göre yerine getirilmesini sağlamak,  
 • Resmi Yazışmalarda Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Standart Dosya Planına uygun yazışmalarda bulunmak,
 • Yapılacak iş ve işlemleri, belirlenen iş akış şemasına uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak,
 • Enstitüde arşiv ve dokümantasyon işlemlerinin yerine getirilmesini sağlamak, 
 • Yetkili kişilerce verilen diğer görevleri yerine getirmektir.

Enstitü Müdürlüğü'nün Sorumlulukları

 • Enstitünün ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasını ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasını, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasını, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasını, takip ve kontrol edilmesini ve sonuçlarının alınmasını sağlamak,
 • Enstitü öğretim programını geliştirmek, iyileştirmek ve diğer programlarla koordinasyonu sağlamak,
 • Görev ve sorumluluklar kapsamında, eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme konularında; çalıştay, seminer, sempozyum, kongre, konferans gibi bilimsel ve eğitsel toplantılar düzenlemek, katılmak, yayınlar yapmak, gerektiğinde bu konularda bölgesel ve uluslararası kişi ve kuruluşlarla ortak araştırma ve çalışmalar yapmak,
 • Üniversitenin stratejik planına uygun enstitünün stratejik planını hazırlayarak Rektörlüğe sunmak, stratejik planla ilgili gerekli iş ve işlemleri yapmak,
 • Enstitünün performans planını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak, Üniversite performans planını birimde uygulamak,
 • Enstitüde kalite sisteminin uygulanmasını temin ve takip etmek,
 • Yapılan çalışmalarla ile ilgili dönemler halinde faaliyet raporları hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak
 • Stratejik plan ve performans planında, kendisini ilgilendiren görevleri yapmak ve uygulamak,
 • Kendisine verilen görevler ile verilecek diğer görevlerin; başta 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu olmak üzere mevzuat hükümleri doğrultusunda; Üniversitenin amaç ve politikalarına uygun olarak yapılmasını sağlamak,
 • Yapılacak iş ve işlemlerde kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlamak, tasarruf tedbirlerini etkin bir şekilde uygulamak ve bu hususlara azami dikkat etmek
 • Kendisine verilen görevler ile verilecek diğer görevlere ilişkin iş ve işlemleri, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve katılımcılık anlayışıyla yapmak,
 • İç Kontrol faaliyetleri kapsamında, enstitüye ilişkin iş ve işlemleri yerine getirmek,
 • Rektör tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmektir.

 


 
 

Bireysel Görev Tanımları

Etiket: GÖREV TANIMLARI