KALİTE POLİTİKASI

 • Kaliteyi sürekli iyileştirme, geliştirme ve yenilik
 • Daima planlı, düzenli, sistematik ve istikrarlı çalışma
 • Hedeflere yönelik performans değerlendirmesi
 • Paydaşlarla ilişkilerde anlayış, güven ve samimiyet
 • Her konuda işbirliği, dayanışma ve ekip çalışması
 • İhtiyaçlara, yararlı olana ve kaliteye odaklanma
 • Zamanda, emekte ve kaynakta etkinlik ve verimlilik
 • Çalışma alanlarında temizlik, düzen ve iş güvenliği
 • Katılımcı, adil, şeffaf ve hesap verebilir yönetim

KALİTE HEDEFLERİ

 • Üniversitenin bütün çalışma alanlarında Kalite Yönetim Sistemi’ni akademik ve idari personele benimseterek uygulamada sürekliliğini sağlamak
 • Üniversitenin faaliyetlerinde etkinliği ve verimi yükselterek ulusal ve uluslararası alanda güvenilen, saygı duyulan ve tercih edilen bir yükseköğretim kurumu olmasını sağlamak
 • Çağdaş akademik programlarla, mesleğine ilişkin bilgi ve becerilerle donanmış, sorun çözme yeteneği gelişmiş, öz güveni yüksek, yeniliğe açık, girişimci, milli kültür ve değerlere saygılı,sorumluluk sahibi mezunlar yetiştirmek
 • Eğitim-öğretim ve Ar-Ge faaliyetlerini çağın gerektirdiği düzeyde gerçekleştirmek için, akademik birimlerdeki görevlilerin yeterlilik ve yetkinlik düzeylerini yükseltmek
 • Bilim, teknoloji ve sanat alanlarında, ihtiyaç duyulan Ar-Ge faaliyetlerini geliştirmek, üretilen bilgi ve edinilen tecrübelerle topluma hizmet etkinliğini artırmak
 • Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile yürütülen işbirliklerini, ortak araştırma ve geliştirme çalışmalarını üst düzeye çıkarmak
 • Eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetleri için gerekli olan fiziki alt yapı, alet-teçhizat ve finansman kaynaklarını güçlendirmek
 • Öğrencilere, akademik ve idari personele sağlıklı, huzurlu ve güvenli  çalışma ortamlarını  geliştirmek
 • Üniversite mensuplarının kuruma aidiyet duygusunu güçlendirmek ve memnuniyet düzeyini yükseltmek
 • Üniversite bünyesindeki bütün süreçlerde, çevre ve sağlık bilincini geliştirmeye yönelik faaliyetlere hız vermek,  konuya ilişkin sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek
 • İdari faaliyetlerin kalitesini artırmak, bu birimlerde çalışanların yeterlilik ve yetkinliklerini yükseltmek
 • Üniversitenin bütün kaynaklarını en etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlayacak tedbirleri geliştirmek

 

Etiket: Kalite Politikası ve Hedefleri